201511022126479cb.jpg 2014_09_03 滋賀長浜:翼果楼 焼鯖そうめん008